136Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
137Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
138Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Tuyên Quang
139Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
140Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
141Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2030
142Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
143Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
144Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
145Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Khu công viên thể dục, thể thao Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang
146Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
147Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
148Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cơ sở sản xuất chế tạo các cấu kiện kim loại, sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới, máy công trình
149Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
150Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang