166Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
167Nghị quyết số 08/2022NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
168Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
169Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
170Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
171Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
172Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
173Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên
174Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022
175Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
176Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh
177Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm
178Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
179Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh
180Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh