211Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2022
212Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc đổi tên tổ dân phố thuộc thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
213Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp đường từ Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiền Viện Chính Pháp Tuyên Quang đến đường Đền Cấm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017 - 2020)
214Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác mỏ đá vôi Yên Ngựa, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
215Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2022
216Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2022
217Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
218Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới
219Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
220Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
221Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
222Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
223Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
224Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
225Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang