121Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang
122Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang
123Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
124Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang
125Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023
126Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
127Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang
128Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về kết quả giám sát tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
129Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
130Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
131Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
132Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
133Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
134Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
135Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tuyên Quang