46Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 và năm 2024
47Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang
48Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024
49Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
50Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 05/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kết quả giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2022
51Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 05/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnhTuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026
52Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 05/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 202
53Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 4/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
54Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
55Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ điểm 3.6 khoản 1 Điều 3 và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
56Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045
57Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt danh sách các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
58Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
59Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 184+510 - Km 201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL.279 huyện Na Hang đến chân đèo Ái Âu huyện Lâm Bình)
60Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Tuyên Quang