16Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
17Nghị quyết số 05/2023NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2026
20Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển lâmnghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 -2022
21Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
22Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
23Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang
24Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
25Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh diện tích, bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013
26Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
27Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
28Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
29Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
30Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 -2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15tháng 12năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang