Tuyên Quang phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã huy động nguồn vốn được trên 14.729 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 853,1 tỷ đồng; ngân sách địa phương 1.181,4 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn lồng ...

Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 3-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1-2020 quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo ...

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các huyện, thành ...

Phát huy thương hiệu, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị

Mục tiêu của ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định, nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng đạt mục tiêu tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016-2020 đạt ...

Tinh giản người hoạt động không chuyên trách: Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả

Tinh giản người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố là tất yếu nhằm hướng tới một bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và quy định của Chính phủ tại Nghị định ...

Nghiêm túc thực hiện chế độ đối với cán bộ đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố theo Nghị định 34 của Chính phủ

Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và ...