Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Giải quyết vấn đề bức xúc nhất

Khẳng định quyết tâm thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu rõ, đây là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm chính trị. Chương trình tiếp tục là sự đồng lòng của ...

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ xây dựng công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân đi vào cuộc sống

Ngày 13/7/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông ...

Kết quả triển khai, thực hiện một số chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quý I năm 2020

Trong quý I năm 2020, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tình hình vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, an ninh, chính trị được giữ vững. Đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành ...

Gia hạn thời gian nộp thuế giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 08/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đây là một giải pháp kịp thời, thiết thực, khích lệ, động viên doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trước tác động tiêu cực của đại ...

Tóm tắt nội dung và việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV họp từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/11/2019 đã thông qua 11 luật và 17 nghị quyết. Các luật, nghị quyết đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; củng cố quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính; bảo đảm tinh ...

Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nhiều giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút các nguồn lực đầu tư, chú trọng cải cách thủ tục hành chính; thành lập ...