Đưa Nghị quyết Hội đồng nhân dân vào cuộc sống

Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đề ra các chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đã ban hành.

Trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn chủ động, đổi mới, linh hoạt trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của mình trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến triển khai các nghị quyết của HĐND để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn có được những thông tin cần thiết, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến các đối tượng thụ hưởng. Nhờ đó công dân, tổ chức có điều kiện để thực hiện việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.


Lãnh đạo HĐND xã Hoàng Khai (Yên Sơn) kiểm tra tiến độ sản xuất trên địa bàn.

Việc tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, hầu hết chính sách được chuyển tải tới các địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tác dụng trong đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh. Các hình thức tuyên truyền nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện thông qua các buổi tiếp xúc cử tri; đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Bản tin nội bộ của Hội đồng nhân dân tỉnh, của các sở, ban, ngành, đoàn thể; Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh... Các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ sở đều được gửi tới chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh để chủ động tổ chức thực hiện.

Các nghị quyết của HĐND sau mỗi kỳ họp được UBND các cấp, các ngành, các địa phương tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện linh hoạt phù hợp với điều kiện của từng địa phương có hiệu quả nhất, tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND. Nhiều nghị quyết được nhân dân hết sức quan tâm, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn... Tiêu biểu như 


Cán bộ HĐND xã Đạo Viện (Yên Sơn) kiểm tra mô hình kinh tế trang trại gia đình chị Hoàng Thị Mai, thôn 1.

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên được nhân dân đón nhận rất tích cực. Việc tuyên truyền, cụ thể hóa nghị quyết đã trở thành một phong trào rộng khắp toàn tỉnh. Nhờ vậy trong 5 năm, toàn tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 945 km kênh bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; hoàn thành đưa vào sử dụng 470 km đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; đưa vào sử dụng 550 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Sau Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND tỉnh, toàn tỉnh tiếp tục triển khai Nghị quyết số 55/NQ-HĐND thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là nghị quyết được nhân dân hết sức đồng tình hưởng ứng.

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Viện (Yên Sơn) cho biết, không chỉ là việc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, nắm bắt các nội dung của nghị quyết HĐND mà còn phải vận dụng, hướng dẫn người dân thực hiện một cách cụ thể, linh động. Ngay sau khi có Nghị quyết số 55/NQ-HĐND thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025, các thôn đã tiến hành rà soát và lên kế hoạch thực hiện ngay. Toàn xã còn 17 km đường nội đồng chưa được bê tông hóa, ngay trong năm 2021 các thôn đã đăng ký thực hiện 3 km.

Trong thực hiện các nghị quyết của HĐND như Nghị quyết số 10/2014/NQ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi, ngoài việc tuyên truyền để bà con nắm rõ các quy định thì xã cũng đã tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho các hộ dân có đủ điều kiện tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Gia đình chị Hoàng Thị Mai, thôn 1 xã Đạo Viện là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. 

Chị Mai cho biết, nhờ được cán bộ xã hướng dẫn, chị đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay 500 triệu đồng để phát triển trang trại của gia đình. Đến nay mô hình trang trại kinh tế tổng hợp của gia đình chị phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Triệu Văn Chang, Trưởng thôn Phia Chang, xã Sơn Phú (Na Hang) cho biết, mỗi khi có các nghị quyết HĐND mới, liên quan trực tiếp đến bà con, thôn đều tiến hành họp tuyên truyền cho bà con nắm bắt để thực hiện. Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi đã được thôn thực hiện hiệu quả. Nhờ có Nghị quyết, đến nay thôn đã có hàng chục ha chè Shan tuyết, đây thực sự là loại cây đem lại kinh tế cao cho bà con, giúp bà con trong thôn thoát nghèo bền vững.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân giúp nhân dân có được những thông tin cần thiết, nhất là những quyết sách có liên quan trực tiếp đến người dân. Đặc biệt, nhờ có thông tin mà công dân, tổ chức có điều kiện cần thiết để thực hiện việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND. Điều đó cho thấy hoạt động này là công đoạn đầu tiên và quan trọng của quá trình đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục