Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt chiến lược phát triến kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 28-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chủ đề của chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc của người dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Các đại bểu dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH

Các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn của huyện Chiêm Hóa tham dự hội nghị.

Điểm cầu Sở giao thông vận tải.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục