1Xem xét hỗ trợ tiền công tác phí cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã.
2Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh rà soát, chi trả kinh phí hỗ trợ cho 13 hộ dân tại thôn Khuân Luông, Kai Con, Đồng Vinh, Đồng Tàn theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 (tổng kinh phí hỗ trợ 03 năm 2018, 2019, 2020 là 10.944.000 đồng).
3Xem xét có phụ cấp hằng tháng cho các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn đã công tác từ 15 năm trở lên (500.000đ/tháng).
4Xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 02 điểm sinh hoạt công giáo tập trung tại thôn Tân An, thôn Tân Khoa.
5Xem xét, giải quyết chế độ đối với công an viên đã nghỉ hưu, có thời gian công tác được 15 năm.
6Sớm phê duyệt kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để tổ chức thực hiện.
7Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho hộ ông Hoàng Văn Đệ (thôn Khánh An, xã Thái Hòa) đã làm nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ; Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho hộ ông Nguyễn Văn Vương (thôn Tháng 10, xã Yên Lâm) là thương binh, đã làm nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ.
8Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để làm cơ sở giải quyết các tranh chấp về đất đai, tránh các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
9Xem xét giao một phần đất của Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên cho các hộ dân chưa có đất sản xuất.
10Giảm các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Thông tin cho nhân dân về phí kê khai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
11Tại một số vị trí khi thực hiện xây dựng tuyến đường thôn Cầu Cao I - Cầu Cao II cho phép điều chỉnh chiều rộng nền đường từ 5m xuống còn 3m để đảm bảo thi công.
12Đầu tư xây dựng Trạm biến áp thôn Cầu Cao 1; đầu tư xây dựng đường điện từ Trạm biến áp thôn Cầu Cao I đến khu dân cư Cống Sào.
13Đầu tư xây dựng tuyến đường điện 0,4Kv vào khu dân cư Ngòi Lạ (30 hộ); từ trung tâm thôn Nắc Con 1 ra khu giáp ranh xã Yên Phú; từ UBND xã Yên Lâm vào thôn Nắc Con.
14Xem xét ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
15Lập quy hoạch và hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại các thôn Khau Làng, Cao Đường, xã Yên Thuận.