31

Hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho các thôn (định mức 40 triệu đồng/nhà văn hóa theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới) để mua sắm các trang thiết bị phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu tại các nhà văn hóa thôn. Hiện nay, các ...

32

Hỗ trợ kinh phí phù hợp với hoạt động thực tế của Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn. Hiện nay, đối với những thôn có số hộ dân đông gặp khó khăn về kinh phí hoạt động

33

Cấp kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn do dịch tả lợn Châu phi cho các hộ dân từ năm 2021 đến nay chưa được hỗ trợ kinh phí

34

Có hướng dẫn cụ thể để giúp nhân dân vay vốn phát triển sản xuất. Hiện nay việc vay vốn từ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại điểm giao dịch xã Thái Hoà gặp khó khăn, việc thế chấp vay vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ không được chấp nhận ...

35

Xem xét cấp bổ sung kinh phí ghép và cải tạo cây ăn quả theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa ...

36

Tỉnh quan tâm sửa tuyến đường ĐT189 và cầu qua suối thôn Xít Xa, xã Minh Khương, hiện khi mưa xảy ra ngập úng gây cản trở giao thông, không thuận lợi cho học sinh đến lớp.

37

Tỉnh quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy học các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lí để thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

38

Tỉnh kịp thời có văn bản hướng dẫn để thực hiện đồng nhất việc xét khen thưởng các danh hiệu “học sinh xuất sắc”, “học sinh giỏi”, “học sinh tiên tiến” và “khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học” theo Luật Thi đua ...

39

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn đánh giá chất lượng Trung tâm Giáo dục thường xuyên đạt cấp độ 1 để Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện hoàn thành nội dung chỉ tiêu của tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục, ...

40

Tỉnh có cơ chế hỗ trợ giáo viên hợp đồng mùa vụ theo năm học được hưởng chế độ dạy trẻ khuyết tật. Hiện nay, chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật được thực hiện theo Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, theo đó giáo viên hợp đồng mùa vụ theo năm học chưa được hưởng chế độ dạy trẻ khuyết ...

41

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân ...

42

Để đảm bảo chế độ tiền lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội được xuyên suốt đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép hợp đồng 12 tháng đối với giáo viên hợp đồng do thiếu biên chế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ (hiện nay đang thực hiện hợp đồng 11 ...

43

Điều chỉnh Mục 3, Hướng dẫn số 02/HDLN-SNV-STC-SGDĐT-BHXH như sau: “Đối với giáo viên tiểu học hợp đồng lao động nếu có đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học Hạng III thì được chi trả tiền lương, tiền công tương đương bậc 1 chức danh giáo viên tiểu học Hạng III được quy định tại Thông tư số ...

44

Xem xét cho các giáo viên dạy hợp đồng 01 năm được hưởng lương theo bằng cấp. Hiện tại theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, yêu cầu trình độ chuẩn đối với bậc tiểu học là đại học, các giáo viên biên chế đã được xếp lương trình độ đại học, tuy nhiên giáo viên hợp đồng vẫn ...

45

Tỉnh bổ sung thêm tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang bằng bản in giấy phục vụ công tác giảng dạy và học tập để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 (hiện giáo viên mới chỉ khai thác được bản mềm để giảng dạy).