Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị:

Chỉ tiêu 18.5 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới quy định “Xã đạt chỉ tiêu tỷ số giới tính khi sinh đảm bảo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của tỉnh là xã có tỷ số giới tính khi sinh ở mức 110 bé trai/100 bé gái sinh ra sống” là chưa phù hợp với thực tế. Đề nghị sửa đổi theo hướng lấy tỷ lệ sinh trong phạm vi rộng hơn (phạm vi 01 huyện hoặc một số xã trong vùng)

Tình trạng: Đã được trả lời, giải quyết xong

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Từ thực tiễn nhận thấy việc áp dụng nội dung tiêu chí 18.5 trong thẩm định nông thôn mới là chưa phù hợp, gây nhiều khó khăn trong việc xác định xã đạt chuẩn nông thôn mới, không phản ánh được những nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29/9/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 1582/SLĐTBXH-XH gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo và đề xuất bỏ nội dung “Tỷ số giới tính khi sinh đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của tỉnh” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để xác định xã đạt chuẩn nông thôn mới.