Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên đề nghị:

Xem xét lại mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời các phần mộ để xây dựng cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (hiện mức giá bồi thường của tỉnh Hà Giang cao hơn tỉnh Tuyên Quang) và tạo điều kiện cho các hộ gia đình thuộc diện phải di dời giải phóng mặt bằng tái định cư tại chỗ trên đất lâm nghiệp

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

- Về đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời các phần mộ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (nhà, công trình xây dựng khác, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện theo Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Trong đó đã quy định cụ thể đơn giá di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh.

Việc Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình và cá nhân có đất bị thu hồi, bị thiệt hại về tài sản để thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đã áp dụng theo đúng đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (nhà, công trình xây dựng khác, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về nội dung cho các hộ gia đình thuộc diện phải di dời giải phóng mặt bằng tái định cư tại chỗ trên đất lâm nghiệp

Để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nằm trong phạm vi thực hiện Dự án rà soát, lựa chọn và lập các trình tự, thủ tục theo quy định đầu tư xây dựng các Khu tái định cư để bố trí tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng, ổn dịnh đời sống của Nhân dân.

Đối với địa bàn huyện Hàm Yên, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã lựa chọn địa điểm phù hợp, thực hiện đầu tư xây dựng 19 Khu tái định cư với hơn 300 lô đất tái định cư đảm bảo đủ điều kiện để bố trí tái định cư các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở khi nhà nước thu hồi đất.