Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tạo điều kiện cho 04 thôn sáp nhập được hỗ trợ cấu kiện bê tông xây dựng nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

TRẢ LỜI:

Năm 2019, xã Kháng Nhật tiến hành sáp nhập 8 thôn thành 4 thôn (thôn Hội Trường và thôn Đá Cạn thành thôn Hội Trường; thôn Cây Gạo và thôn Trục Chín thành thôn Đoàn Kết; thôn Gốc Mít và thôn Bệnh Xá thành thôn Gốc Mít; thôn Khuôn Phầy và thôn Gốc Quéo thành thôn Khuôn Phầy).

Hiện tại, 4/4 thôn của xã Kháng Nhật đã có nhà văn hóa, trong đó:

- Nhà văn hóa thôn Khuôn Phầy được xây dựng năm 2016, đã đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    

 - Nhà văn hóa các thôn: Hội Trường (xây dựng năm 2003), Đoàn Kết (xây dựng năm 2002), Gốc Mít (xây dựng năm 2004) chưa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2020, huyện Sơn Dương không có nhà văn hóa thôn, bản đăng ký xây dựng trong năm 2020 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng nhà văn hóa thôn của xã Kháng Nhật và các xã trên địa bàn huyện, xác định nhu cầu xây dựng nhà văn hóa thôn, bản theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.