Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã do ảnh hưởng từ việc xả chất thải của trang trại nuôi lợn K4 xã Phúc Ứng.

TRẢ LỜI:

Về việc này, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 644/STNMT-CCBVMT ngày 06/6/2019 yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam thực hiện ngay nội dung công việc sau:

- Thực hiện nghiêm các giải pháp xử lý chất thải phát sinh tại trang trại; rà soát quy trình vận hành xử lý chất thải của trang trại (bao gồm công trình xử lý nước thải và chất thải rắn) đảm bảo theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10/10/2017.

- Khắc phục ngay tình trạng gây mùi hôi thối, khó chịu, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân khu vực xung quanh trang trại; thống kê loại hóa chất và số lượng sử dụng hàng tháng để xử lý chất thải phát sinh tại trang trại.

- Báo cáo kết quả thực hiện nội dung nêu trên về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, đồng thời thông báo kết quả để cử tri được biết theo quy định.