Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân và 1.4. Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân khu vực Đèo Mon.

TRẢ LỜI:

* Về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp: Trên địa bàn xã Kháng Nhật đã thực hiện 02 dự án đo đạc và cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp, cụ thể:

Dự án Đo đạc, lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp (dự án 672) đã thực hiện cấp 792 giấy chứng nhận/446 hộ gia đình.

Dự án giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã thực hiện cấp 18 giấy chứng nhận/14 hộ gia đình.

Hai dự án nêu trên đã thực hiện xong và đã trao giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân.

* Về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Số hồ sơ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận là 3.908 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ họp xét đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là 3.343 hồ sơ/giấy chứng nhận; hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy là 565 hồ sơ/giấy chứng nhận. Đã cấp được 3.343 giấy chứng nhận đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (thôn Đèo Mon 489 giấy).

Đến nay, Dự án đo đạc địa chính đã thực hiện xong và đã trao giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân xã Kháng Nhật hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đến trực tiếp Bộ phận nhận và trả kết quả một cửa xã để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.