31Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét việc làm đường bê tông nội đồng dày hơn đối với một số địa phương, để đảm bảo cho xe có trọng tải lớn đi lại (chở mía). Hiện tại, độ dày của các tuyến đường là 16 cm.
32Sớm chuyển đổi một số diện tích đất rừng trồng trên đất có cao lanh, các diện tích rừng thấp (chân rừng đặc dụng) không hiệu quả sang trồng các loại cây ngắn ngày khác như trồng cây mía, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế.