Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm chuyển đổi một số diện tích đất rừng trồng trên đất có cao lanh, các diện tích rừng thấp (chân rừng đặc dụng) không hiệu quả sang trồng các loại cây ngắn ngày khác như trồng cây mía, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định 828/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan lập Dự án điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.

Đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2016, trong đó: Giai đoạn 2016-2025 chuyển ra ngoài đất lâm nghiệp 19.567,9 ha để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (trên địa bàn xã Bình Yên, huyện Sơn Dương chuyển 265,99 ha đất rừng sản xuất tại các khoảnh 49A, 60, 60A, 68A, 85, 63, 77 ra ngoài đất lâm nghiệp để trồng Mía, Chè).