31Sớm xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ nước tưới tiêu cho phát triển sản xuất.
32Sớm bố trí kế hoạch vốn để xây dựng nhà văn hóa thôn Định Chung. Hiện nay, nhà văn hóa đang cho điểm trường Mầm non mượn.
33Đầu tư xây dựng tuyến đường vào Lũng Bom, thôn Định Chung tạo điều kiện thuận lợi việc phát triển sản xuất (trồng mía) và đi lại của nhân dân.
34Khẩn trương giải quyết dứt điểm việc đền bù thu hồi đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường giao thông vào khu vực Trung tâm Ngô (K4).