Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

+ Đối với xã Phúc Ứng: Tổng số giấy chứng nhận đã nộp về Văn phòng đăng ký đất đai là 13.124 hồ sơ và giấy chứng nhận đã kê khai đăng ký, trong đó: Ủy ban nhân dân huyện đã ký 11.500 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân (đã trao giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân 8.899 giấy). Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện 1.624 hồ sơ để thẩm định.

+ Đối với xã Trung Yên: Tổng số giấy chứng nhận đã nộp về Văn phòng đăng ký đất đai là 8.680 hồ sơ và giấy chứng nhận đã kê khai đăng ký, trong đó: Ủy ban nhân dân huyện đã ký 7.344 Giấy cho các hộ gia đình, cá nhân (đã trao giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân 4.306 giấy). Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện 1.336 hồ sơ để thẩm định.

  Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sơn Dương đang tập trung đôn đốc các đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện hồ sơ nộp về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thẩm định, trình ký giấy chứng nhận và hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ cơ dữ liệu quản lý đất đai để kết thúc dự án theo quy định.