16Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2024
17Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025
18Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia
20Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025
22Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
23Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang
25Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 07 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
27Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
28Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang
29Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
30Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn huyện Yên Sơn