31Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 và năm 2024
32Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang
33Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024
34Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
35Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 05/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kết quả giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2022
36Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 05/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnhTuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026
37Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 05/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 202
38Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 4/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
39Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026