1Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024
4Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2024
5Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024
6Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2024
7Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Tuyên Quang năm 2024
8Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 14/2023/2023NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025
10Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025
11Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030
12Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số13/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
13Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
15Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022