31Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
32Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
33Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
35Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025
36Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
37Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
38Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026