16Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
17Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
18Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
20Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
21Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
23Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022
24Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang
25Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang
26Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022
27Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
28Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
29Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực; hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ