661Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016