646Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
647Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 29/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
648Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
649Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện của tỉnh Tuyên Quang
650Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2011
651Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2011 - 2016
652Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Đoàn Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
653Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
654Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
655Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
656Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
657Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
658Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
659Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
660Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016