526Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
527Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
528Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
529Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
530Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
531Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
532Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016