511Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bãi bỏ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Nghị quyết số 94/2006/NQ- HĐND ngày 08/12/2006 và Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
512Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
513Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015
514Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Tuyên Quang
515Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
516Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
517Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
518Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 29/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
519Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
520Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện của tỉnh Tuyên Quang
521Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2011
522Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2011 - 2016
523Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Đoàn Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
524Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
525Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016