16Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020; Bổ sung vốn Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
17Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
19Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
20Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phân bổ dự phòng 10% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020