1Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định một số nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức hỗ trợ đối với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chí cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
9Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
12Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020
13Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020
14Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
15Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021