16Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2021
17Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
19Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
21Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia
22Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
23Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ”