16Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
17Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
18Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
22Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang
23Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang
24Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
25Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang
26Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023
27Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
28Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang
29Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về kết quả giám sát tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
30Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026