1Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, trên địa bàn xã còn hơn 2.005 giấy.
2Xem xét tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bằng 3% mức lương cơ sở (trừ những trường hợp đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế) theo quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3Đầu tư xây dựng nhà lớp học tại thôn Thái An, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Hiện nay, học sinh của thôn phải đi học tại các điểm trường ở các thôn khác.
4Đầu tư nâng cấp hệ thống điện tại thôn Thái An, hiện nay điện rất yếu không đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
5Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
6Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, hiện nay trên địa bàn xã còn trên 4.000 giấy CNQSD đất chưa được cấp.
7Đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông ĐT186 đoạn qua xã Vĩnh Lợi, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.