166Rừng quế thuộc khu vực đèo Kéo Héc được trồng theo Dự án 327 (01 thửa diện tích 1,6 ha ký hợp đồng ngày 15/12/1997; 01 thửa diện tích 2,9 ha ký hợp đồng ngày 07/3/1998) đã làm thủ tục giao đất, khai thác nhưng chưa được cấp giấy phép cho hộ gia đình, nay đã qua tuổi khai thác, một số cây hiện nay đã bị chết khô, có hiện tượng mất trộm, tiền hợp đồng bảo vệ cũng đã cắt từ năm 2016 nhưng gia đình vẫn phải trông coi. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm cấp giấy phép khai thác để tránh thiệt hại cho người dân, tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.
167Chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang khẩn trương đầu tư xây dựng tuyến đường điện vào 02 thôn: Khau Cau, Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội
168Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình từ nguồn vốn di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
169Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông (ĐT 188: Thị trấn Chiêm Hóa - Thổ Bình; ĐT 185: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang - xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình) để thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của các xã trong khu vực
170Chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận đưa khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thành di sản thiên nhiên thế giới; đồng thời đưa khu vực này vào quy hoạch là vùng du lịch trọng điểm của quốc gia
171Xem xét bổ sung phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã để đảm bảo hoạt động của Hội ở cơ sở
172Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, mức hỗ trợ như hiện nay thấp, cán bộ không yên tâm công tác.
173Nghiên cứu, có chính sách đặc thù đối với xã Xuân Lập để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Hiện nay, mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quá cao, nhân dân trên địa bàn xã không có khả năng đóng góp.
174Trang bị tăng âm loa đài cho các thôn, bản để tiện thông báo cho nhân dân khi có hội họp hoặc công việc của thôn.
175Có phương án khắc phục, sửa chữa, tuyến đường giao thông đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận tiện. Trong quá trình thi công dự án đường dây điện 35kV vào thôn Khuổi Củng, phương tiện chở vật liệu đã làm hư hỏng nặng tuyến đường từ xã đến thôn, nhân dân đi lại rất khó khăn.
176Khẩn trương xây dựng tuyến đường từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Xuân Lập tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.
177Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại thôn Tiên Tốc và thôn Nà Xé.
178Sở Giao thông Vận tải có phương án khắc phục, hoàn trả mương nước cho dân đảm bảo dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước dọc tuyến đảm bảo thoát nước mưa, nước thải, đảm bảo mỹ quan khu vực. Quá trình thi công tuyến đường Thổ Bình - Thượng Lâm đoạn qua xã Bình An, nhà thầu làm đất, đá lăn, chảy xuống mương nước thủy lợi, gây ách tắc không có nước canh tác.
179Tỉnh đoàn nghiên cứu trả lời bằng văn bản cho cử tri biết về việc có thu hồi đất làm Công trình Làng Thanh niên lập nghiệp do Tỉnh đoàn làm Chủ đầu tư hay không? Thời gian qua các đơn vị đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất và đất để thu hồi xây dựng công trình, nhưng đến nay chưa đền bù cho các hộ dân. Các hộ dân muốn tiếp tục sản xuất nhưng lo lỡ vụ, bị thiệt hại.
180Trả lời bằng văn bản cho cử tri biết khi Nhà nước thu hồi đất của dân khai hoang có sự hỗ trợ của Nhà nước 07 triệu đồng/ha được đền bù không? Từ năm 1999 nhân dân thôn Nà Coóc, xã Bình An thực hiện chương trình 135 được nhà nước hỗ trợ khai hoang phục hóa đất sản xuất với mức hỗ trợ là 07 triệu đồng/01 ha và được sử dụng số diện tích đã khai phá để canh tác. Đến năm 2004 Nhà nước lấy một phần đất trên cho các hộ tái định cư Thủy điện Tuyên Quang nhưng không đền bù cho các hộ dân đang sử dụng.