Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh có kiến nghị với Trung ương và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu cho phép nhân dân trồng rừng đối với diện tích đất rừng đã quy hoạch thành rừng sản xuất để phát triển kinh tế, hiện nay có nhiều diện tích đất rừng sản xuất có cây tự nhiên không được trồng rừng.

TRẢ LỜI:

Từ năm 1993, Ông Nguyễn Thế Khê (cử tri có kiến nghị) trú tại thôn Phai Tre A, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình có trồng một số cây lâm nghiệp vào diện tích rừng tự nhiên thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân xã Lăng Can, khi trồng trên đất đã có một số cây rừng; theo bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng ban hành kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, vị trí tại lô 2 khoảnh 393A1 thuộc chức năng phòng hộ. Trạng thái hiện tại là rừng hỗn giao gồm có các loài cây: Ràng ràng mít, Trám, Sồi, Muồng, Mỡ, Xoan ta, Cọ, Đinh.

Ông Nguyễn Thế Khê kiến nghị như sau: “Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho gia đình được khai thác những cây do gia đình tự bỏ vốn trồng, gia đình chỉ khai thác những cây đã trồng còn cây tự nhiên tái sinh sẽ không khai thác. Gia đình mong muốn Nhà nước giao toàn bộ diện tích cho gia đình ông quản lý bảo vệ để được hưởng công bảo vệ theo quy định, vì từ trước tới nay gia đình bỏ nhiều công bảo vệ nhưng không được hỗ trợ. Gia đình ông trồng các loài cây Mỡ, Xoan ta, Cọ và 2 cây Đinh năm 1993, trồng trên đất đã có các loài cây tự nhiên mọc như Ràng ràng mít, Trám, Sồi, Muồng,... Tuy một số cây tự nhiên không được trồng nhưng gia đình ông đã bảo vệ từ trước đến nay”.

Theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thì quy định dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước. Vì vậy, việc ông Nguyễn Thế Khê kiến nghị được khai thác cây trồng trên rừng tự nhiên phòng hộ thuộc Ủy ban nhân dân xã Lăng Can quản lý là không có cơ sở giải quyết.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Lăng Can:

- Xem xét, nếu đủ điều kiện thì lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng để gia đình ông Nguyễn Thế Khê được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp để người dân thực hiện; đồng thời quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên, giao khoán cho các hộ gia đình bảo vệ rừng theo chính sách của Nhà nước để tăng thêm thu nhập cho người dân.