1Đầu tư kè bờ sông để chống sạt lở tại địa điểm Khu di tích Chiến thắng Khe Lau trên địa bàn thị trấn Yên Sơn.
2Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 KV trên địa bàn thị trấn để đảm bảo an toàn và nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.
3Củng cố bộ máy quản lý chăn nuôi thú y, thuỷ sản từ cấp huyện đến cơ sở nên để mỗi xã có 01 cán bộ chuyên trách về lĩnh vực chăn nuôi thú y để đảm bảo phục vụ công tác quản lý phòng chống dịch bệnh.