ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2004-2011

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Bà Đàm Thị Vân Anh 30. Bà Lý Thị Lan Hương
2. Ông Đoàn Lương Anh 31. Bà Ma Thị Khuya
3. Ông Tạ Hữu Biển 32. Ông Ngô Thế Kim
4. Ông Lý Văn Binh 33. Ông Chẩu Văn Lâm
5. Bà Hà Thị Bình 34. Ông Nông Tiến Lê
6. Ông Hoàng Quốc Bình 35. Ông Triệu Kim Long
7. Ông Lý Minh Bình 36. Ông Nguyễn Văn Lợi
8. Ông Nguyễn Văn Bình 37. Bà Hoàng Thu Lụa
9. Ông Đỗ Văn Chiến 38. Bà Triệu Thị Lún
10. Ông Chúc Y Chiêu 39. Ông Phạm Văn Lý
11. Ông Trần Minh Chon 40. Bà Lý Bích Phụng
12. Ông Nguyễn Tiến Cử 41. Bà Lê Thị Quang
13. Ông Phù Đức Di 42. Ông Nguyễn Đình Sản
14. Ông Hứa Minh Dịch 43. Bà Đinh Thị Sến
15. Ông Ma Việt Dũng 44. Bà Thăng Thị Sinh
16. Bà Tăng Thị Dương 45. Ông Nguyễn Văn Sơn
17. Bà Lê Thu Hà 46. Bà Phạm Thị Minh Tâm
18. Bà Nguyễn Nguyệt Hà 47. Ông Vũ Quang Tiến
19. Bà Nguyễn Thị Thu Hà 48. Ông Hoàng Văn Thinh
20. Ông Bạch Hồng Hải 49. Ông Trần Ngọc Thực
21. Bà Nguyễn Thị Hạnh 50. Bà Tôn Thị Phương Toàn
22. Bà Lý Thúy Hoa 51. Ông Bàn Xuân Triều
23. Ông Dương Văn Hòa 52. Ông Lâm Xuân Trường
24. Ông Nguyễn Hữu Hoan 53. Ông Nguyễn Anh Tuấn
25. Bà Hoàng Thị Bích Hợp 54. Ông Nguyễn Sáng Vang
26. Bà Nguyễn Thị Huề 55. Bà Vũ Thị Bích Việt
27. Ông La Văn Hùng 56. Ông Phan Đăng Vinh
28. Ông Nguyễn Xuân Hùng 57. Bà Phạm Thị Minh Xuân
29. Ông Nguyễn Tiến Hưng