ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XV, NHIỆM KỲ 1999 - 2004

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Hoàng Văn An 28. Bà Hoàng Thu Lụa
2. Ông Tạ Hữu Biển 29. Bà Triệu Thị Lún
3. Ông Lý Văn Binh 30. Bà Lý Thị Minh
4. Ông Hoàng Quốc Bình 31. Ông Hà Phúc Mịch
5. Bà Triệu Thị Bình 32. Ông Hoàng Thị Mỵ
6. Ông Nguyễn Văn Bình 33. Ông Vũ Văn Nhân
7. Ông Phạm Ngọc Châu 34. Ông Trần Trung Nhật
8. Ông Đỗ Văn Chiến 35. Ông Nguyễn Công Nông
9. Bà Trần Thị Cõn 36. Ông Nguyễn Đình Quang
10. Ông Hoàng Ngọc Cương 37. Bà Lê Thị Quang
11. Ông Phù Đức Di 38. Ông Nguyễn Đình Sản
12. Ông Hứa Minh Dịch 39. Bà Thăng Thị Sinh
13. Bà Vương Thị Kim Duyên 40. Ông Nguyễn Văn Sơn
14. Ông Nguyễn Gia Đắc 41. Ông Trịnh Ngọc Tân
15. Ông Triệu Văn Đoàn 42. Ông Vũ Mạnh Thắng
16. Ông Bạch Hồng Hải 43. Ông Ngụy Văn Thận
17. Bà Nguyễn Thị Hạnh 44. Ông Hoàng Văn Thiên
18. Bà Đặng Thị Hiền 45. Ông Dương Nhật Thiềng
19. Ông Nguyễn Mạnh Hòa 46. Bà Nguyễn Thị Tích
20. Bà Nguyễn Thị Hoan 47. Ông Vũ Quang Tiến
21. Ông Phạm Đức Hoàn 48. Bà Nông Thị Thế
22. Bà Hoàng Thị Bích Hợp 49. Ông Giàng Minh Toàn
23. Bà Nguyễn Thị Huề 50. Bà Tôn Thị Phương Toàn
24. Ông Nguyễn Trung Kiên 51. Ông Bàn Xuân Triều
25. Ông Triệu Văn Lan 52. Ông Nguyễn Sáng Vang
26. Ông Chẩu Văn Lâm 53. Ông Bùi Hữu Viện
27. Ông Triệu Kim Long 54. Bà Vũ Thị Bích Việt