ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TUYÊN KHÓA I, NHIỆM KỲ 1977 - 1981

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Vũ Bằng 62. Ông Nguyễn Văn Miêu
2. Ông Lùng Dìn Bính 63. Ông Trần Thế Minh
3. Ông Đỗ Cao Cấp 64. Bà Sùng Thị Mỷ
4. Ông Nguyễn Văn Cát 65. Bà Vàng Thị Mỷ
5. Ông Hoàng Ngọc Canh 66. Bà Hoàng Thị Ngần
6. Ông Nguyễn Triệu Cơ 67. Ông Hoàng Thế Nghĩa
7. Bà Xin Thị Cọt 68. Ông Viên Thế Nghiêu
8. Ông Thèn Sào Củi 69. Ông Ma Văn Ngọc
9. Ông Hoàng Cùng 70. Ông Hà Văn Ngự
10. Ông Tô Chài 71. Bà Lương Thị Nhân
11. Ông Nguyễn Long Châu 72. Bà Đặng Thị Nhiễm
12. Ông Lò Mí Chinh 73. Ông Lương Thế Nho
13. Ông Hầu Văn Chính 74. Ông Chảo Mí Páo
14. Ông Nguyễn Hữu Chính 75. Ông Vàng Chư Páo
15. Ông Dương Minh Chương 76. Ông Trần Công Phận
16. Ông Sèn Lìn Dôn 77. Ông Giàng A Phàng
17. Ông Sèn Ván Dùng 78. Ông Long Chính Phúc
18. Ông Sùng Đại Dùng 79. Ông Trần Phùng
19. Ông Lò Súa Dình 80. Ông Đặng Tiến Quân
20. Ông Phạm Đình Dy 81. Ông Phàn Tờ Quẩy
21. Ông Bàn Văn Đánh 82. Ông Vương Quỳnh Quốc
22. Bà Đặng Thị Đầu 83. Ông Đào Văn Quý
23. Bà Nông Duy Đẹp 84. Ông Phạm Mạnh Quỳ
24. Ông Đinh Đình Định 85. Ông Đặng Văn Quyền
25. Ông Đinh Văn Định  86. Bà Hoàng Thị Sản
26. Ông Trần Đoan 87. Ông Ma Khái Sò
27. Ông Thạch Kim Đức 88. Bà Linh Thị Sơn
28. Ông Lục Minh Hải 89. Bà Hoàng Thị Sông
29. Ông Bàn Chí Hàm 90. Ông Giàng Séo Sử
30. Ông Hầu Văn Hầu 91. Ông Vàng Thị Sy
31. Ông Lú Đức Hậu 92. Ông Trần Đức Sinh
32. Ông Hà Phúc Hiện 93. Ông Nguyễn Văn Tân
33. Ông Ma Văn Hiệu 94. Ông Nùng Y Tằng
34. Ông Giàng Xuân Hồ 95. Ông Xìn Văn Tinh
35. Bà Trần Thị Hòa 96. Ông Giàng Sỉn Tờ
36. Bà Triệu Thị Hòa 97. Ông Min Phà Tờ
37. Ông Hà Mậu Hòa 98. Ông Nguyễn Văn Tuân
38. Ông Lã Thái Hòa 99. Ông Hoàng Túc
39. Ông Giàng A Hồng 100. Bà Hoàng Thị Kim Túng
40. Ông Lương Văn Hứa 101. Ông Nguyễn Văn Tương
41. Ông Lê Quang Hùng 102. Ông Nguyễn Chí Tuy
42. Ông Phạm Văn Hùng 103. Ông Nguyễn Văn Tủy
43. Ông Trương Tài Hướng 104. Bà Trần Thị Thả
44. Ông Khúc Danh Huyền 105. Ông Nguyễn Bình Thái
45. Ông Hoàng Đức Hỷ 106. Ông Bàn Văn Thanh
46. Ông Vù Mí Kẻ 107. Ông Nguyễn Ngọc Thanh
47. Bà Dương Thị Keo 108. Bà Vũ Thị Thìn
48. Bà Triệu Mùi Lai 109. Bà Hoàng Thị Thịnh
49. Ông Trần Văn Lai 110. Ông Lương Dìn Thoòng
50. Bà Ma Thị Lâm 111. Ông Hồ Ngọc Thu
51. Ông Nguyễn Văn Lệnh 112. Ông Hoàng Đình Thư
52. Ông Cháng Chỉn Lìn 113. Ông Vũ Thư
53. Ông Đinh Tiến Lộc 114. Ông Nguyễn Văn Thứ
54. Ông Bàn Văn Long 115. Bà Lê Thị Thực
55. Ông Hoàng Lùng 116. Ông Hoàng Thế Thường
56. Ông Kim Xuyến Lượng 117. Ông Quan Ngọc Thuyết
57. Bà Triệu Thị Lưu 118. Ông Ma Văn Trang
58. Ông Phạm Văn Luyến 119. Bà Nguyễn Thị Trọng
59. Bà Hoàng Thị Mẫn 120. Ông Nguyễn Quang Trọng
60. Bà Củng Thị Máy 121. Ông Lâm Quang Trung
61. Bà Lý Thị Mảy 122. Bà Hà Thị Vạn