ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TUYÊN KHÓA II, NHIỆM KỲ 1981 - 1985

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Nguyễn Bá Ất 63. Bà Đào Thị Nga
2. Ông Trần An 64. Ông Sải Sào Ngán
3. Bà Nông Thị Bản 65. Bà Ma Thị Ngần
4. Bà Đặng Thị Bảo 66. Ông Hoàng Thế Nghĩa
5. Ông Lùng Dền Bính 67. Ông Viên Thế Nghiêu
6. Ông Hà Văn Ca 68. Ông Hà Văn Ngự
7. Ông Hứa Phúc Cảm 69. Ông Sầm Văn Nguyên
8. Bà Thèn Thị Cọt 70. Bà Bàn Thị Nhân
9. Ông Tướng Văn Chăn 71. Bà Lương Thị Nhân
10. Ông Mua Mý Châu 72. Ông Trần Trung Nhật
11. Ông Phùng Đức Châu 73. Bà Vũ Thị Nhị
12. Ông Vương Tiến Chi 74. Ông Lâm Nho
13. Bà Trần Bảo Chi 75. Bà Đinh Thị Oánh
14. Ông Dương Văn Chín 76. Ông Chẩu Văn Ong
15. Ông Hầu Chú Chơ 77. Ông Giàng Chá Páo
16. Bà Nguyễn Thị Dán 78. Ông Cháng Séo Páo
17. Ông Bàn Văn Dầu 79. Ông Lý Mý Pó
18. Bà Mai Thị Dậu 80. Ông Lý A Phia
19. Ông Vàng Sào Dều 81. Ông Thào Seo Phù
20. Bà Lò Thị Dinh 82. Bà Lê Thị Phúc
21. Ông Sèn Lìn Dôn 83. Bà Hà Thị Phúc
22. Ông Đinh Công Du 84. Ông Lê Đình Phùng
23. Ông Cháng Văn Dùi 85. Ông Phạm Mạnh Quỳ
24. Ông Sùng Đại Dùng 86. Bà Sùng Thị Rỹ
25. Ông Phạm Đình Dy 87. Ông Sân Dìn Sài
26. Bà Hứa Thị Đài 88. Ông Sùng Sín Sài
27. Ông Phạm Ngọc Điển 89. Ông Phan Chin Siền
28. Bà Nguyễn Thị Đinh 90. Ông Phàn Phù Siểu
29. Ông Sằm Văn Độ 91. Ông Trần Đức Sinh
30. Bà Hoàng Thị Đoài 92. Ông Đàm Quốc Sinh
31. Ông Hoàng Trọng Đương 93. Ông Giàng Seo Sử
32. Ông Nguyễn Cát Giá 94. Ông Ma Văn Sự
33. Ông Lục Minh Hải 95. Bà Vàng Thị Súa
34. Bà Nguyễn Thị Hạnh 96. Bà Vàng Thị Sy
35. Ông Lý Đức Hậu 97. Bà Nguyễn Thị Tầm
36. Ông Ma Văn Hiệu 98. Ông Cải Láo Tân
37. Ông Lý Seo Hoa 99. Bà Nguyễn Thị Tình
38. Bà Củng Thị Hòa 100. Ông Nguyễn Chí Tuy
39. Bà Trần Thị Hòa 101. Ông Nguyễn Văn Tủy
40. Bà Nguyễn Thị Hòa 102. Bà Vũ Thị Tuyên
41. Ông Hoàng Văn Hội 103. Bà Ma Thị Tuyết
42. Ông Nguyễn Trọng Hứa 104. Ông Ngụy Văn Thận
43. Ông Trần Thế Hùng 105. Ông Sùng Dũng Thàng
44. Bà Sầm Thị Hương 106. Ông Triệu Đức Thanh
45. Ông Trương Tài Hướng 107. Ông Đặng Ngọc Thanh
46. Ông Ma Văn Hữu 108. Bà Trần Thị Thế
47. Ông Vù Mí Kẻ 109. Ông Phan Chí Thiết
48. Ông Tô Huy Kỳ 110. Bà Hoàng Thị Thịnh
49. Ông Nguyễn Ngọc Kiêm 111. Ông Ngũ Thị Thơm
50. Ông Hoàng Trọng Kim 112. Ông Hoàng Thừa
51. Ông Hoàng Thanh Kinh 113. Ông Trần Ngọc Thức
52. Ông Phạm Quy Kha 114. Ông Quan Ngọc Thuyết
53. Ông Lưu Đình Lã 115. Ông Hoàng Văn Trự
54. Bà Nùng Thị Lai 116. Bà Tạ Thị Va
55. Ông Nguyễn Văn Lan 117. Ông Nguyễn Quốc Văn
56. Ông Bàn Văn Long 118. Ông Nguyễn Đình Văn
57. Ông Tẩn Chín Lù 119. Ông Phàn Văn Vàng
58. Ông Lương Thủy Mạc 120. Ông Sầm Quang Vinh
59. Ông Nguyễn Văn Miêu 121. Ông Giàng Sinh Vừ
60. Ông Vũ Đình Mùi 122. Ông Hoàng Vương
61. Bà Phùng Thị Minh 123. Bà Nguyễn Thị Xuân
62. Bà Giàng Thị Mỷ