ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 1974 - 1977

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1.Ông Lý Văn Ba 41. Bà Đỗ Thị Lụa
2. Ông Lương Hải Bằng 42. Bà Triệu Thị Lưu
3. Ông Trần Thái Bình 43. Ông Phạm Văn Luyến
4. Ông Triệu Minh Cương 44. Bà Hoàng Thị Mận
5. Ông Hoàng Đức Cường 45. Ông Trần Thế Minh
6. Bà Hoàng Thị Chấn 46. Ông Hoàng Thế Nghĩa
7. Ông Nguyễn Đức Chấn 47. Ông Hoàng Nghiêm
8. Ông Nguyễn Long Châu 48. Ông Nguyễn Đức Nghinh
9. Bà Hà Thị Chiến 49. Ông Ma Văn Ngũ
10. Ông Nông Văn Chu 50. Bà Đặng Thị Nguyên
11. Ông Ma Văn Dần 51. Ông Lương Thế Nho
12. Ông Triệu Kim Dung (Chi Năng) 52. Ông Giàng A Phàng
13. Bà Lê Thị Duyên 53. Ông Hà Văn Phú
14. Bà Phùng Thị Đào 54. Bà Lưu Thị Phú
15. Bà Đàm Thị Đẹp 55. Ông Trần Phùng
16. Ông Đinh Đình Định 56. Bà Hoàng Thị Phụng
17. Bà Hoàng Thị Độ 57. Ông Đặng Hồng Quản
18. Ông Trần Đoan 58. Ông Đào Văn Quý
19. Bà Triệu Thị Đức 59. Bà Nịnh Thị Sắc
20. Ông Phùng Hậu Giành 60. Bà Ma Thị Sớm
21. Ông Phạm Đình Giực 61. Bà Hoàng Thị Sông
22. Ông Nguyễn Văn Hải 62. Ông Phùng Tấn Tá
23. Ông Bàn Chí Hàm 63. Bà Nguyễn Thị Tám
24. Ông Lê Hạnh 64. Ông Triệu Tôn
25. Bà Nguyễn Thị Hảo 65. Ông Nguyễn Văn Tuấn
26. Ông Lý Đức Hậu 66. Bà Vũ Thị Tuyến
27. Ông Hà Phúc Hiện 67. Ông Nguyễn Bình Thái
28. Ông Ma Văn Hiệu 68. Bà Nông Hồng Thanh
29. Ông Nguyễn Huấn 69. Ông Hoàng Trung Thiện
30. Bà Trần Thị Huệ 70. Ông Hoàng Đình Thư
31. Ông Triệu Quý Hưng 71. Ông Đào Xuân Thu
32. Ông Trương Tài Hướng 72. Bà Nguyễn Thị Thực
33. Ông Nguyễn Ngọc Huy 73. Ông Hoàng Thế Thường
34. Ông Khúc Danh Huyền 74. Bà Nguyễn Thị Thuyên
35. Bà Nguyễn Thị Huyền 75. Ông Quan Ngọc Thuyết
36. Ông Hoàng Đức Hỷ 76. Ông Ma Văn Trang
37. Bà Đinh Thị Ky 77. Ông Đặng Trí
38. Bà Cao Thị Lan 78. Bà Nguyễn Thị Trọng
39. Ông Bàn Văn Long 79. Ông Bàn Chí Và
40. Ông Miêu Thái Long 80. Ông Nguyễn Quốc Văn