ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 1989 - 1994 (giai đoạn 1991-1994)

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Nguyễn Thế An 27. Ông Lâm Đại Nam
2. Bà Nông Thị Bình 28. Bà Vũ Thị Ngữ
3. Ông Nguyễn Văn Bột 29. Ông Vũ Văn Nhân
4. Ông Trần Vũ Cự 30. Ông Trần Trung Nhật
5. Ông Lò Seo Cháng 31. Ông Ma Hồng Nhuận
6. Ông Đàm Chíu 32. Ông Nông Quang Nhung
7. Bà Triệu Thị Chung 33. Ông Lý A Páo
8. Ông Quan Văn Đài 34. Ông Lê Phi
9. Ông Cháng A Đàm 35. Ông Hoàng Văn Phủ
10. Ông Hà Văn Điệt 36. Ông Tiêu Văn Quang
11. Ông Nguyễn Cát Giá 37. Ông Bùi Ngọc Quế
12. Bà Ma Thị Hà 38. Bà Nguyễn Thị Sinh
13. Ông Hoàng Hải 39. Ông Tạ Bá Song
14. Ông Hoàng Xuân Hiển 40. Bà Phạm Thị Sung
15. Ông Hà Đức Hiệu 41. Ông Lâm Minh Sửu
16. Bà Hoàng Thị Hợp 42. Ông Lương Minh Sỹ
17. Ông Lê Xuân Hưng 43. Ông Triệu Văn Tài
18. Bà Nguyễn Thị Lan Hương 44. Ông Hoàng Lục Thái
19. Bà Nguyễn Thị Khanh 45. Ông Ngụy Văn Thận
20. Bà Hà Thị Khiết 46. Ông Đặng Ngọc Thanh
21. Ông Giàng A Khư 47. Ông Vũ Quang Tiến
22. Ông Nguyễn Đình Lâm 48. Ông Nguyễn Văn Tiếp
23. Bà Triệu Thị Lành 49. Ông Ma Trọng Tình
24. Ông Vũ Kim Lâu 50. Ông Bàn Xuân Triều
25. Ông Ninh Văn Long 51. Ông Đào Tương
26. Ông Nguyễn Văn Mạch (Phù Ninh) 52. Bà Lục Thị Vi