ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 1971 - 1974

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Bà Trần Thị An 39. Ông Miêu Thái Long
2. Ông Lương Hải Bằng 40. Ông Hà Hưng Long
3. Ông Trần Thái Bình 41. Ông Tạ Quốc Luân
4. Ông Hoàng Lương Bình 42. Bà Triệu Thị Lưu
5. Bà Âu Thị Cạnh 43. Ông Lưu Văn Lừu
6. Ông Triệu Minh Cương 44. Ông Trương Đức Mạnh
7. Ông Nguyễn Đức Chấn 45. Ông Trần Thế Minh
8. Bà Hoàng Thị Chấn 46. Bà Phùng Thị Nga
9. Ông Nguyễn Long Châu 47. Ông Tiếu Hoa Nghi
10. Ông Lý Văn Châu 48. Ông Hoàng Thế Nghĩa
11. Bà Quách Thị Châu 49. Ông Hoàng Nghiêm
12. Ông Bùi Tất Chinh 50. Bà Bùi Thị Nhân
13. Ông Triệu Trung Chính 51. Ông Hà Văn Nho
14. Bà Hoàng Thị Chức 52. Ông Lương Thế Nho
15. Ông Triệu Kim Dung (Chi Năng) 53. Ông Giàng A Phàng
16. Ông Lý Văn Đại 54. Ông Nông Thịnh Phú
17. Bà Triệu Thị Đàm 55. Ông Trần Hoài Quang
18. Bà Đàm Thị Đẹp 56. Ông Đặng Hồng Quản
19. Ông Đinh Đình Định 57. Bà Ma Thị Sâm
20. Bà Triệu Thị Đức 58. Bà Trương Thị Sỏi
21. Ông Phạm Đình Giực 59. Bà Nguyễn Thị Tám
22. Ông Lê Hạnh 60. Ông Bàn Hồng Tiên
23. Bà An Thị Hiến 61. Bà Đặng Thị Tình
24. Ông Hà Phúc Hiện 62. Ông Triệu Tôn
25. Ông Ma Văn Hiệu 63. Ông Đc Tùy
26. Ông Phạm Ngọc Hồ 64. Bà Vũ Thị Tuyến
27. Ông Nguyễn Công Hòa 65. Ông Nguyễn Bình Thái
28. Ông Triệu Quý Hưng 66. Ông Bàn Chí Thanh
29. Bà Đào Thị Hương 67. Ông Lệnh Văn Thếnh
30. Bà Nguyễn Thị Lan Hương 68. Ông Hoàng Trung Thiện
31. Ông Nguyễn Ngọc Huy 69. Ông Đặng Văn Thọ
32. Bà Nguyễn Thị Huyền 70. Ông Bàn Văn Thông
33. Ông Khúc Danh Huyền 71. Ông Đào Xuân Thu
34. Ông Nguyễn Văn Khoa 72. Ông Hoàng Đình T
35. Ông Trương Văn Lá 73. Ông Quan Ngọc Thuyết
36. Bà Cao Thị Lan 74. Ông Hoàng Thiếu Tráng
37. Bà Hoàng Thị Lò 75. Ông Đặng Trí
38. Ông Vũ Đình Loan 76. Bà Ma Thị Việt