ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA IV, NHIỆM KỲ 1959 - 1962

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Nguyễn Văn Ban 28. Ông Lý Đức Linh
2. Ông Đặng Đình Cầu 29. Ông Trần Quang Long
3. Bà Hoàng Thị Dâm 30. Ông Lý Văn Luật
4. Ông Triệu Kim Dung (Chi Năng) 31. Ông Nguyễn Thanh Lưu
5. Ông Lưu Đức Duyên 32. Ông Lý Văn Mới
6. Ông Lý Văn Đức 33. Ông Lê Bá Nghiêm
7. Ông Trần Ngọc Đại 34. Bà Hà Thị Ngôn
8. Ông Trần Hà Đinh 35. Ông Giàng A Phàng
9. Ông Triệu Quý Gia 36. Ông Dương Văn Phúc
10. Ông Triệu Văn Hà 37. Bà Đặng Thị Quan
11. Ông Lê Văn Hạ 38. Ông Trần Hoài Quang
12. Ông Bàn Chí Hàm 39. Ông Quan Văn Quý
13. Bà Hà Thu Hiền 40. Ông Nguyễn Thu Sơn
14. Ông Chúc Y Hin 41. Bà Bê Thị Sùng
15. Ông Phạm Ngọc Hồ 42. Bà Lưu Thị Thái
16. Ông Lê Hoàn 43. Ông Triệu Hồng Thắng
17. Bà Cao Thị Hột 44. Ông Ma Công Thắng
18. Ông Lê Quang Hùng 45. Ông Hoàng Đình Thư
19. Ông Nguyễn Hùng 46. Ông Miêu Văn Tiến
20. Ông Triệu Quý Hưng 47. Ông Triệu Tôn
21. Ông Triệu Văn Hương 48. Ông Lê Tùng
22. Bà Đinh Thị Hữu 49. Ông Đinh Văn Tưởng
23. Ông Hoàng Văn Khải 50. Bà Vũ Thị Tuyên
24. Ông Liêu Văn Kỳ 51. Bà Hoàng Thị Văn​
25. Ông La Ngọc Lạ 52. Ông Nguyễn Xuân Việt
26. Bà Dương Thị Lăng 53. Ông Đăng Văn Vượng
27. Bà Vi Hồng Liên