ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA I, NHIỆM KỲ 1946 - 1949

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC

Ban Biên tập chưa sưu tầm được danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 1946-1949