ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 1968 - 1971

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Lã Văn Bảo 34. Ông Tiếu Hoa Nghi
2. Ông Thạch Thanh Bình 35. Ông Hoàng Nghiêm
3. Ông Hoàng Văn Chang 36. Ông Nguyễn Đức Nghinh
4. Ông Lý Văn Châu 37. Bà Phạm Thị Nhài
5. Ông Long Châu 38. Ông Lương Thế Nho
6. Ông Triệu Trung Chính 39. Bà Ninh Thị Phúc
7. Bà Đinh Thị Chính 40. Ông Chẩu Đức Phương
8. Ông Nông Văn Chu 41. Bà Đặng Thị Quan
9. Ông Hoàng Chu 42. Ông Lý Tiến Quân
10. Ông Đỗ Văn Chuyền 43. Ông Chu Văn Quản
11. Ông Ma Văn Dần 44. Ông Vy Văn Quang
12. Ông Ngô Đàm 45. Ông Phạm Mạnh Quỳ
13. Ông Lê Văn Hạ 46. Bà Hoàng Thị Sâm
14. Ông Bàn Chí Hàm 47. Bà Trần Thị Sâm
15. Bà Vũ Thị Hạt 48. Ông Bàn Khuê Sỹ
16. Bà Hà Thu Hiền 49. Ông Lý Văn Thân
17. Ông Hà Phúc Hiện 50. Bà Hoàng Thị Thành
18. Ông Phạm Ngọc Hồ 51. Ông Đặng Đình Thọ
19. Bà Đinh Thị Hòa 52. Ông Hoàng Đình Thư
20. Ông Lê Hoàn 53. Ông Quan Ngọc Thuyết
21. Ông Đặng Văn Hoàng 54. Ông Lê Văn Tố
22. Ông Lý Văn Học 55. Ông Triệu Tôn
23. Ông Công Mạnh Hùng 56. Ông Ma Văn Trang
24. Ông Triệu Quý Hưng 57. Ông Hoàng Thiếu Tráng
25. Ông Nguyễn Ngọc Huy 58. Bà Đặng Thị Trị
26. Ông Dương Hữu Kiền 59. Ông Lê Văn Trưa
27. Ông Bàn Văn Long 60. Ông Hoàng Văn Tung
28. Ông Tạ Quốc Luân 61. Ông Lê Tùng
29. Ông La Chính Lương 62. Ông Mùng Văn Tương
30. Bà Triệu Thị Lý 63. Bà Hoàng Thị Tỵ
31. Ông Trần Thế Minh 64. Bà Long Thị Ương
32. Ông Triệu Kim Dung (Chi Năng) 65. Bà Phạm Thị Kim Xuân
33. Bà Bùi Thị Nê