ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA V, NHIỆM KỲ 1962 - 1965

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Lã Văn Bảo 31. Ông Đặng Văn Long
2. Bà Trần Thị Bình 32. Ông La Quốc Luân
3. Ông Hoàng Văn Cầu 33. Ông Ninh Phúc Luân
4. Ông Trung Chinh 34. Ông Lý Văn Luật
5. Ông Đặng Đình Chu 35. Ông Lý Văn Mới
6. Ông Nguyễn Văn Chung 36. Bà Đặng Thị Nái
7. Ông Đỗ Văn Chuyền 37. Ông Tiếu Hoa Nghi
8. Bà Vũ Thị Côi 38. Ông Lê Bá Nghiêm
9. Ông Triệu Kim Dung (Chi Năng) 39. Ông Trần Văn Nhẫn
10. Ông Bàn Văn Đá 40. Bà Phùng Thị Nhính
11. Ông Trần Ngọc Đại 41. Bà Dương Thị Phẩm
12. Ông Nguyễn Văn Đạm 42. Ông Chu Kỳ Phú
13. Bà Đàm Thị Đẹp 43. Bà Ma Thị Quán
14. Ông Triệu Quý Gia 44. Ông Trần Hoài Quang
15. Ông Lương Văn Hải 45. Ông Quan Văn Quý (Thuyết)
16. Ông Bàn Chí Hàm 46. Ông Lê Văn Sái
17. Bà Trần Thị Hảo 47. Bà Hoàng Thị Sâm
18. Bà Vũ Thị Hạt 48. Ông Hoàng Quang Sơn
19. Ông Nguyễn Đức Hiền 49. Ông Ma Công Thăng
20. Bà Hà Thu Hiền 50. Ông Triệu Hồng Thắng
21. Ông Phạm Ngọc Hồ 51. Ông Lương Văn Thảo
22. Ông Nông Văn Hùng 52. Bà Hà Thị Thiện
23. Ông Lê Xuân Hùng 53. Ông Lý Văn Thìn
24. Ông Lê Thanh Hùng 54. Ông Hoàng Đình Thư
25. Ông Triệu Quý Hưng 55. Ông Triệu Văn Tôn
26. Bà Đinh Thị Hữu 56. Ông Hoàng Thiếu Tráng
27. Lê Văn Hữu 57. Ông Hoàng Văn Tung
28. Ông Nguyễn Ngọc Huy 58. Bà Vũ Thị Tuyến
29. Ông La Ngọc Lạ 59. Bà Bàn Thị Vân
30. Ông Trần Quảng Long