ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TUYÊN KHÓA III, NHIỆM KỲ 1985 - 1989

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh các khóa căn cứ theo các văn bản lưu trữ của các cuộc bầu cử, kỳ họp thứ nhất
của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ và được sắp sếp theo vần ABC
1. Ông Trần An 60. Ông Nguyễn Công My
2. Ông Trần Văn Ân 61. Bà Giàng Thị Mỷ
3. Ông Nguyễn Bá Ất 62. Ông Lâm Đại Nam
4. Bà Hoàng Thị Bắc 63. Ông Nguyễn Văn Năm
5. Ông Đinh Xuân Bùi 64. Ông Cao Danh Ngạch
6. Bà Phạm Thị Bớt 65. Bà Ma Thị Ngần
7. Bà Trần Thị Cọt 66. Ông Âu Văn Nghề
8. Ông Trần Vũ Cự 67. Bà Triệu Thị Nghiêm
9. Ông Hoàng Đức Cường 68. Ông Viên Thế Nghiêu
10. Ông Tướng Văn Chăn 69. Ông Mông Thế Nguyệt
11. Ông Mua Mý Châu 70. Ông Nguyễn Ngọc Nhật
12. Ông Xin Đức Chỉ 71. Ông Trần Trung Nhật
13. Bà Hoàng Thị Chiến 72. Bà Thào Thị Pa
14. Bà Vương Thị Chính 73. Ông Phàn Văn Pác
15. Ông Hầu Chú Chơ 74. Ông Chảo Mý Páo
16. Ông Vũ Thế Doanh 75. Ông Lý Văn Páo
17. Bà Hoàng Thị Dư 76. Bà Hà Thị Páy
18. Ông Chúng Văn Dùi 77. Bà Ma Thị Phác
19. Bà Nông Thị Dung 78. Ông Vàng Văn Phìn
20. Ông Sùng Đại Dùng 79. Ông Phùng Tiến Phương
21. Ông Phạm Đình Dy 80. Ông Giàng Văn Quẩy
22. Ông Hà Doãn Đốc 81. Ông Bùi Ngọc Quế
23. Ông Lê Quang Đôn 82. Bà Nông Thị Quỳnh
24. Bà Ma Thị Đào 83. Ông Sùng Sèo Rế
25. Ông Nguyễn Trần Đạt 84. Ông Hoàng San
26. Bà Nguyễn Thị Điển 85. Ông Củng Phủ Sán
27. Bà Hoàng Thị Độ 86. Ông Phàn Chin Siền
28. Ông Nguyễn Thái Đoàn 87. Ông Sùng Mý Sinh
29. Ông Phan Văn Được 88. Bà Đặng Thị Sinh
30. Ông Nguyễn Cát Giá 89. Ông Min Hồng Sồ
31. Ông Lù Xuân Giàng 90. Ông Hoàng Quang Sôi
32. Ông Hoàng Xuân Hiển 91. Ông Giàng Seo Sử
33. Ông Ma Văn Hiệu 92. Bà Vàng Thị Súa
34. Ông Mùng A Hùng 93. Ông Phù Ninh Tả
35. Ông Trần Thế Hùng 94. Bà Bàn Thị Tâm
36. Bà Nguyễn Thị Lan Hương 95. Ông Phan Trung Tấn
37. Ông Hoàng Đức Hỷ 96. Ông Dương Minh Toại
38. Ông Vừ Mí Kẻ 97. Ông Nguyễn Anh Toàn
39. Ông Bàn Kim Khẩn 98. Ông Hoàng Đình Túy
40. Bà Hà Thị Khiết 99. Bà Hoàng Thị Thái
41. Ông Nguyễn Bách Khoa 100. Ông Hoàng Văn Thài
42. Ông Chảo Chín Khuân 101. Ông Viên Tiến Thắng
43. Ông Hoàng Trọng Kim 102. Ông Đặng Ngọc Thanh
44. Bà Hoàng Thị Lã 103. Ông Nguyễn Ngọc Thanh
45. Ông Lưu Đình Lã 104. Ông Phạm Quốc Thành
46. Ông Ma Văn Lã 105. Ông Hoàng Thừa
47. Bà Văn Thị Lan 106. Ông Dương Văn Vân
48. Bà Triệu Mùi Lai 107. Ông Nguyễn Đình Văn
49. Ông Phạm Văn Lai 108. Ông Ngô Đình Vấn
50. Bà Đinh Thị Mai Liên 109. Ông Nguyễn Sáng Vang
51. Ông Ly Khai Lìn 110. Ông Nguyễn Minh Viễn
52. Ông Phạm Văn Long 111. Bà Đặng Thị Viện 
53. Ông Ninh Văn Long 112. Ông Phạm Ngọc Viện
54. Ông Nông Quang Lù 113. Ông Sầm Quang Vinh
55. Bà Lê Thị Hồng Lý 114. Bà Nguyễn Thị Vy
56. Ông Lương Thuỷ Mạc 115. Bà Lục Thị Vy
57. Ông Nguyễn Văn Miêu 116. Ông Phạm Sơn Vỹ
58. Bà Phan Thị Minh 117. Bà Nguyễn Thị Xanh
59. Ông Hà Quang Minh 118. Bà Lò Thị Xéng